نویسنده = ���������� �������� ��������������
بررسی و نقد ادلۀ فقهی اعتبار ارزش پولی زمان

دوره 17، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 125-149

10.22059/jorr.2019.282100.1008463

محمد تقی تولمی؛ عبدالله امیدی فرد


بررسی فقهی قاعدۀ ارشاد جاهل

دوره 13، شماره 3، مهر 1396، صفحه 485-521

10.22059/jorr.2017.140691.1007187

عبدالله امیدی فرد؛ مرضیه پیله ور


مطالعۀ تطبیقی وضعیت زوجۀ غایب مفقودالأثر در فقه مذاهب خمسه

دوره 12، شماره 3، مهر 1395، صفحه 461-484

10.22059/jorr.2016.59920

عبدالله امیدی فرد؛ معصومه سادات فرحی