نویسنده = محمدتقی فخلعی
جایگاه مصلحت در تحقق مقتضیات عقود با تأملی بر راه‌حل مصلحت کامنه

دوره 16، شماره 4، دی 1399، صفحه 585-604

10.22059/jorr.2019.280502.1008421

اباذر افشار؛ حسین صابری؛ محمد تقی فخلعی


مفهوم‌شناسی امتنان و سنجش با واژگان مشابه

دوره 15، شماره 4، دی 1398، صفحه 601-618

10.22059/jorr.2019.258000.1008054

بهروز مجدزاده خاندانی؛ محمدتقی فخلعی؛ عباسعلی سلطانی


اعتبارسنجی مرجحیت مخالفت با عامه در علاج تعارض اخبار (موردپژوهی: نجاست خمر)

دوره 14، شماره 3، مهر 1397، صفحه 555-580

10.22059/jorr.2018.222698.1007535

عطیه علیزاده نوری؛ محمدتقی فخلعی؛ حسین صابری