نویسنده = ���������� �������� ������������������
بررسی ضمان کار بر مبنای قواعد فقهی

دوره 17، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 227-259

10.22059/jorr.2019.281311.1008442

زهره حاجیان فروشانی؛ عبدالحسین رضایی راد


از فقه ادله تا فقه علل

دوره 16، شماره 2، تیر 1399، صفحه 331-360

10.22059/jorr.2019.272388.1008299

عبدالحسین رضایی راد؛ معصومه سیاحی


بازخوانی قاعدۀ فقهی اعراض

دوره 13، شماره 2، تیر 1396، صفحه 389-412

10.22059/jorr.2017.209890.1007374

عبدالحسین رضائی راد