کلیدواژه‌ها = دیه
ماهیت و مبانی خسارت تنبیهی و نهادهای حقوقی مشابه در فقه و حقوق ایران

دوره 16، شماره 4، دی 1399، صفحه 651-684

10.22059/jorr.2020.304918.1008860

حبیب اسدی؛ علیرضا لطفی دوران؛ مظفر باشکوه


واکاوی ادلۀ فقهی در زمینۀ محرومیت بستگان مادری از ارث دیه

دوره 16، شماره 2، تیر 1399، صفحه 193-218

10.22059/jorr.2018.249545.1007928

قاسم اسلامی نیا؛ داود سیفی قره‌یتاق


تأملی در نظریۀ تعیینی بودن حق قصاص در قتل عمد

دوره 14، شماره 4، دی 1397، صفحه 799-819

10.22059/jorr.2018.234591.1007697

سیدهاشم آل‌طه؛ احمد حاجی ده‌آبادی