نویسنده = ������������ ���������� ��������
تکلیف به وسع یا تکلیف به طاقت

دوره 17، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 151-174

10.22059/jorr.2019.279157.1008395

علی اکبر ایزدی فرد؛ محمّد مهدی زارعی؛ حسین شکریان امیری


نقد و بررسی مبانی فقهی دیدگاه مشهور در مفهوم‌شناسی عدالت فقهی

دوره 16، شماره 2، تیر 1399، صفحه 309-330

10.22059/jorr.2019.268256.1008232

رامین فغانی؛ محمّد مهدی زارعی؛ سعید ابراهیمی؛ علی اکبر ایزدی فرد