نویسنده = �������������� ����������������������
جایگاه زمان و مکان در منظومۀ فقه سنتی پویا

دوره 17، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 47-71

10.22059/jorr.2019.277635.1008367

محمدابراهیم الهیان؛ مجتبی الهیان؛ سید علی محمد یثربی


تسلیحات کشتار جمعی در مقام مقابله به‌مثل از نظر فقه

دوره 14، شماره 4، دی 1397، صفحه 849-884

10.22059/jorr.2018.119985.1006881

مجتبی الهیان؛ محمدابراهیم الهیان؛ سیدعلی محمد یثربی