نویسنده = �������������������� �������� ����������
بررسی حکمی و موضوعی نجش در فقه مقارن و حقوق موضوعه

دوره 17، شماره 4، دی 1400، صفحه 1347-1375

10.22059/jorr.2020.303815.1008833

زهرا سادات سرکشیکیان؛ عصمت السادات طباطبایی لطفی؛ هرمز اسدی کوهباد


بررسی فقهی – حقوقی خروج زوجه از منزل در دوران عقد

دوره 15، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 53-73

10.22059/jorr.2019.252697.1007990

سیدعلی علوی قزوینی؛ زهرا سادات سرکشیکیان


بررسی فقهی - حقوقی شرطیت بلوغ و ایمان در شاهد

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 83-114

10.22059/jorr.2015.54655

عصمت السادات طباطبایی لطفی؛ زهراسادات سرکشیکیان