نویسنده = �������������� �������������� ����������
جستاری فقهی پیرامون مجازات شرکت در قتل عمدی

دوره 17، شماره 4، دی 1400، صفحه 1163-1182

10.22059/jorr.2020.288328.1008589

مجید قورچی بیگی؛ مجتبی صحراگرد دهکردی


مبانی فقهی تقویم مهریه به نرخ روز

دوره 10، شماره 2، تیر 1393، صفحه 323-338

10.22059/jorr.2014.52003

حمید انصاری؛ مجتبی صحراگرد دهکردی