نویسنده = �������������� ������ ����������
شرط زیادی ربحِ بدون عوض در عقد شرکت

دوره 15، شماره 4، دی 1398، صفحه 553-571

10.22059/jorr.2018.229816.1007637

سید سلمان مرتضوی؛ مصطفی مسعودیان


واکاوی فقهی تفکیک مقاطعه‌کاری از قرارداد کار

دوره 13، شماره 3، مهر 1396، صفحه 583-610

10.22059/jorr.2017.141757.1007200

رضا نیکخواه؛ سید مهدی صالحی؛ سید سلمان مرتضوی


تأثیر تکرار زنا در مجازات آن در حقوق جزای امامیه

دوره 10، شماره 3، مهر 1393، صفحه 585-608

10.22059/jorr.2014.52585

سید سلمان مرتضوی؛ رضا نیکخواه