نویسنده = ������������ ������������������������
مصادیق تعارض اصل و ظاهر در حقوق مدنی ایران

دوره 17، شماره 4، دی 1400، صفحه 1251-1281

10.22059/jorr.2020.289502.1008610

سیدابوالقاسم نقیبی؛ افتخار دانش پور؛ اکرم محمدی ارانی