نویسنده = ���������� ��������������
بازپژوهی تعریف و مفهوم انفال در اندیشۀ فقیهان امامیه (با تأکید بر انگارۀ امام خمینی«ره»)

دوره 14، شماره 2، تیر 1397، صفحه 405-428

10.22059/jorr.2018.210543.1007377

احسان علی اکبری بابوکانی؛ حسینعلی سعدی؛ مرتضی طبیبی جبلی


تأثیر وصیت میت و موافقت ولی برای پیوند عضو

دوره 9، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 69-94

10.22059/jorr.2014.36764

احسان علی اکبری بابوکانی؛ زینب حسامی شهرضایی؛ مصطفی شفیع‌زاده خولنجانی