نویسنده = �������� �������������� ������ ������
ماهیت و آثار شروط الحاقی

دوره 17، شماره 3، مهر 1400، صفحه 997-1024

10.22059/jorr.2020.293228.1008660

سید علی علوی قزوینی؛ جعفر رمضانی


بررسی فقهی – حقوقی خروج زوجه از منزل در دوران عقد

دوره 15، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 53-73

10.22059/jorr.2019.252697.1007990

سیدعلی علوی قزوینی؛ زهرا سادات سرکشیکیان