نویسنده = ������������������ ���������������� �������� ��������������
مبانی نظریۀ عمومی توثیق در حقوق قراردادها

دوره 18، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 97-118

10.22059/jorr.2020.297803.1008736

جلیل قنواتی؛ محمود قیوم زاده؛ محمد ابراهیم داودآبادی فراهانی


بیع مال آینده

دوره 12، شماره 4، دی 1395، صفحه 797-820

10.22059/jorr.2016.61113

محمد ابراهیم داودآبادی فراهانی؛ محمود قیوم زاده