نویسنده = �������������������� ��������
شناخت معنای هنر مبتنی بر روش رایج معناشناسی در فقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1400

10.22059/jorr.2021.319995.1009048

مهدی امینی؛ جعفر سرباززاده