نویسنده = ���������� �������� ��������������
لزوم اظهار اسلام پس از بلوغ و عدم کفایت اسلام حکمی در تحقق ارتداد

دوره 18، شماره 2، تیر 1401، صفحه 505-531

10.22059/jorr.2021.320013.1009051

محمد نوذری فردوسیه؛ عبدالله امیدی فرد؛ مجید نظریان لنجی؛ محمد اسدی