نویسنده = ���������� �������� �������� ����������
بررسی مفهوم و ماهیت قرارداد الکترونیکی در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 18، شماره 3، مهر 1401، صفحه 711-731

10.22059/jorr.2021.315977.1009002

سیده صدیقه شفیعی نسب؛ محمدعلی قربانی؛ محمدکاظم رحمن ستایش