نویسنده = ���������������� ���������� ���������� ��������������
رویکردی فقهی راجع به استرداد هدایای همسران

دوره 17، شماره 2، تیر 1400، صفحه 485-506

10.22059/jorr.2020.302908.1008822

سید احمد میرحسینی نیری؛ فاطمه السادات میرحسینی نیری