نویسنده = فاطمه السادات میرحسینی نیری
تعداد مقالات: 1
1. رویکردی فقهی راجع به استرداد هدایای همسران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1399

10.22059/jorr.2020.302908.1008822

سید احمد میرحسینی؛ فاطمه السادات میرحسینی نیری