نویسنده = ������������ ������ �������������� ��������������������
تحلیل رابطۀ استیمان و ضمان علی‌الید بر مبنای اذن

دوره 17، شماره 3، مهر 1400، صفحه 849-873

10.22059/jorr.2020.299226.1008757

سیدمحمدحسن ملائکه پور شوشتری