نویسنده = ���������� ���������������� �������� ��������
روش فکری و استنباطی مکتب تفکیک در مقایسه با اخباری‌گری

دوره 17، شماره 3، مهر 1400، صفحه 1025-1054

10.22059/jorr.2020.297734.1008722

معصومه سادات فرحی؛ محمد جواد حیدری خراسانی