نویسنده = ������ �������� �������������� ��������
بررسی تطبیقی مشروعیت حیل ربادرمذاهب اسلامی

دوره 17، شماره 2، تیر 1400، صفحه 409-433

10.22059/jorr.2020.290230.1008639

هاشم فرج زاده جبدرقی؛ علیرضا صابریان؛ رضا کهساری