نویسنده = ���������� ������������������ ��������
واکاوی حکم عملیات استشهادی با تأکید بر ادلۀ قرآنی آن

دوره 17، شماره 3، مهر 1400، صفحه 969-996

10.22059/jorr.2020.283816.1008486

سیدعلی هاشمی خانعباسی؛ سمیه کلیجی کردکلایی؛ محمود ابوترابی