نویسنده = ������������-�� ��������-
بازخوانی ادله فقهی حکم دیه شخص متولد از زنا (نقد ماده 552 ق.م.ا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.278209.1008380

احمد مرتاضی؛ حمید مسجدسرائی؛ حسن پورلطف الله