نویسنده = ���������� ���������������� ��������������
بازپژوهشی اعتبار ابرا به شرط عوض در مذاهب فقهی

دوره 15، شماره 2، تیر 1398، صفحه 273-294

10.22059/jorr.2019.256501.1008038

محمدتقی عباسی اندواری؛ ابراهیم عبدی‌پور فرد