نویسنده = ���������������� ����������������������
نقش زمان و مکان در تغییر فتوا با مرور بر حکم قطع ید صبی

دوره 15، شماره 4، دی 1398، صفحه 619-639

10.22059/jorr.2019.259895.1008101

فاطمه احمدی قراگزلو؛ سیدابوالفضل موسویان؛ حسین جعفری فرانی