نویسنده = ���������� �������� ������������ ���������� ����������
تأثیر معاینه و تحقیق محل در اِقناع وجدان علم قاضی

دوره 16، شماره 2، تیر 1399، صفحه 219-248

10.22059/jorr.2019.258413.1008063

محمدرسول آهنگران؛ مجتبی محمدی زاده کرمانی نژاد