نویسنده = ��������������������� ������������
ماهیت و احکام اراضی موات در فقه اسلامی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 93-113

10.22059/jorr.2019.258052.1008056

میثم تارم؛ سیده فاطمه طباطبایی؛ فرزانه مددی‌زاده