نویسنده = ���������� ������������ ��������������
واکاوی فقهی اخبار اهل سنت از ساز و آواز در حضور پیامبر(ص)

دوره 15، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 75-91

10.22059/jorr.2019.257154.1008044

محمد مهدی احمدی؛ علیرضا عسگری؛ سیدحسن عابدین کلخوران؛ محمدرضا ذاکری هرندی