نویسنده = �������� ���������������� ������������ ������������
قلمرو مسئولیت اشخاص در فرض سرایت جنایت

دوره 15، شماره 3، مهر 1398، صفحه 429-450

10.22059/jorr.2019.252514.1007976

محبوبه حسنی ابوالحسن کلایی؛ محمد محسنی دهکلانی