نویسنده = ������������ ���������������� ������������
تأملّی بر دیدگاه مشهور فقیهان در محدوده و مقتضای وقف بر نوادگان و منسوبین واقف

دوره 12، شماره 4، دی 1395، صفحه 775-796

10.22059/jorr.2016.61112

مرتضی طبیبی جبلی؛ احسان علی اکبری بابوکانی؛ داریوش کیوانی هفشجانی