نویسنده = ������������ ������������ ��������
تکلیف به وسع یا تکلیف به طاقت

دوره 17، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 151-174

10.22059/jorr.2019.279157.1008395

علی اکبر ایزدی فرد؛ محمّد مهدی زارعی؛ حسین شکریان امیری