نویسنده = ���������� ���������������� ������������
وصیت اشخاص بلاوارث در حقوق ایران و فقه امامیه

دوره 13، شماره 2، تیر 1396، صفحه 203-222

10.22059/jorr.2017.208821.1007360

محمّدحسن صادقی مقدم؛ سیدرضا امیری سرارودی