نویسنده = ���������� ���������� ��������
سازوکارهای کشف مقاصد شریعت

دوره 12، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 89-110

10.22059/jorr.2016.58016

مهدی شوشتری؛ حسین ناصری مقدم؛ حسین صابری