نویسنده = ���������� ���������� �������� ��������
جایگاه توبه در سقوط جرایم علیه امنیت ملی از منظر فقهی و حقوقی

دوره 16، شماره 4، دی 1399، صفحه 685-705

10.22059/jorr.2019.279624.1008401

جعفر ناصری؛ محمد حسین ناظمی اشنی؛ علیرضا سلیمی؛ سیدعلیرضا حسینی