نویسنده = ������������ ���������������� ����������������
بازشناسی تطورِ جریان اصالت تأخرِ حادث

دوره 13، شماره 3، مهر 1396، صفحه 555-581

10.22059/jorr.2017.132045.1007051

محمّدرضا نایینی منوچهری؛ محمد حکیم