نویسنده = ������������ ��������
واکاوی عدم نفوذ در ایقاعات

دوره 12، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 171-200

10.22059/jorr.2016.58019

سیده ریحانه افسریان محصل؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی