نویسنده = �������� �������������� ������ �������������������
بررسی حکم فقهی پول مخمس در فرض افزایش قدرت خرید آن

دوره 13، شماره 3، مهر 1396، صفحه 439-461

10.22059/jorr.2017.128784.1007008

سید رحمت‌الله دانش میرکهن؛ محمدحسن حایری؛ احمدعلی یوسفی