نویسنده = ������������ ���������������� ��������
بررسی ضمان کار بر مبنای قواعد فقهی

دوره 17، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 227-259

10.22059/jorr.2019.281311.1008442

زهره حاجیان فروشانی؛ عبدالحسین رضایی راد