نویسنده = ���������� �������� ������������������
بررسی فقهی حکم زنده شدن اعدامی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 181-202

10.22059/jorr.2017.61387

عبدالجبار زرگوش نسب؛ مصطفی بخرد