نویسنده = ���������� ���������������� �������� ������
تأملی در انگارۀ عدم ربا در معدودات

دوره 17، شماره 3، مهر 1400، صفحه 907-937

10.22059/jorr.2020.288687.1008594

میثم شعیب؛ محمد تقی قبولی درافشان؛ محمد حسن حائری


امکان‌سنجی مالکیت شخص حقوقی نسبت به عین موقوفه با رویکردی به نظر امام خمینی(ره)

دوره 14، شماره 4، دی 1397، صفحه 821-847

10.22059/jorr.2018.217195.1007472

سیدمحمدتقی قبولی درافشان؛ مسعود جهاندوست دالنجان؛ میثم شعیب