نویسنده = �������� ���������� ���������� ��������������
وقف ارزش‌های مالی اعتباری

دوره 10، شماره 3، مهر 1393، صفحه 515-548

10.22059/jorr.2014.52583

سید محمد صدری؛ حکیمه السادات هندی زاده