نویسنده = �������������� ���������� ����������
قتل ناشی از سرایت: بررسی فقهی و حقوقی

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 115-144

10.22059/jorr.2015.54656

جلال الدین قیاسی؛ مرتضی میرزایی مقدم