نویسنده = ���������� �������� ������ ����������������
نگاهی به مهر و تنصیف آن از منظر فقه و حقوق

دوره 9، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 149-162

10.22059/jorr.2014.36767

سید محمدجواد وزیری فرد؛ فاطمه موسیوند