نویسنده = ������ ������������ ��������������
اندیشه ورزی در استنباط فقه

دوره 9، شماره 1 و 2، شهریور 1392، صفحه 31-53

10.22059/jorr.2013.35770

امیر حمزه سالارزایی؛ ابراهیم علی عسگری