نویسنده = ���������� ���������������� ����������������
بررسی فقهی و حقوقی سکوت در دادرسی مدنی

دوره 8، شماره 2، آبان 1391، صفحه 27-57

10.22059/jorr.2012.35551

فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ صلاح احمدنژاد