نویسنده = ����������������������� ��������������
موارد لزوم اذن شوهر در فقه اسلامی

دوره 7، شماره 2، آبان 1390، صفحه 139-167

مهدی ساجدی؛ سیدجواد موسوی‌زاده


بررسی مدیریت و سرپرستی خانواده از دیدگاه فقه اسلامی

دوره 6، شماره 3، آبان 1389، صفحه 111-144

سیدجواد موسوی‌زاده؛ مهدی ساجدی