نویسنده = �������������� ��������������
واکاوی تعهدات بر ذمه میت در فقه اسلامی

دوره 6، شماره 3، آبان 1389، صفحه 5-24

سیدمحمد کاظمی بازدهی؛ عباسعلی سلطانی؛ حسین ناصری مقدم