نویسنده = ���������������� ���������� ������ ��������
تحقیقی در رشوه و حکم فقهی آن

دوره 6، شماره 2، مرداد 1389، صفحه 107-119

سید احمد میرحسینی نیری