نویسنده = ��������������������������������� ������ ��������
ممنوعیت خودکشی از دیدگاه فقه اسلامی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 39-53

سید محمد شفیعی‌مازندرانی