نویسنده = ���������� ������ �������������� �� ���������������� ��������